Quốc tế phụ nữ 8/3/2016

Sơ đồ tổ chức bộ máy Sở Y tế Gia Lai

 

Quyết định số 881/QĐ-SYT ngày 8/10/2014 của Sở Y tế Gia Lai

V/v phân công nhiệm vụ các đồng chí Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Gia Lai