Gới thiệu Sở y tế

Danh bạ điện thoại


Lãnh đạo Sở Y tế 
 
STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Địa chỉ thư điện tử
Lãnh đạo Sở Y tế
1 Mai Xuân Hải Giám đốc Sở 0903589102 haimx.syt@gialai.gov.vn
2 Trần Duy Linh P.Giám đốc Sở 0913469100 linhtd.syt@gialai.gov.vn
3 Nguyễn Đình Tuấn P.Giám đốc Sở 0983700698 tuannd.syt@gialai.gov.vn
4 Đinh Hà Nam P.Giám đốc Sở 0914473053 namdh.syt@gialai.gov.vn

 
Một số tổ chức y tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 
STT Đơn vị Địa chỉ Số điện thoại
Sở Y tế
1 Văn phòng sở 09 Trần Hưng Đạo-TP Pleiku Fax:02693.719.369
02693.719.369
2 Phòng Kế  hoạch - Tài chính 09 Trần Hưng Đạo-TP Pleiku 02693.871.947
3 Phòng Tổ chức cán bộ 09 Trần Hưng Đạo-TP Pleiku 02693.830.316
4 Phòng Nghiệp vụ Y 09 Trần Hưng Đạo-TP Pleiku 02693.826.643
5 Phòng Nghiệp vụ Dược 09 Trần Hưng Đạo-TP Pleiku 02693.719.299
6 Thanh tra sở 09 Trần Hưng Đạo-TP Pleiku 02693.828.136
Đơn vị thành viên thuộc Sở
STT Đơn vị Họ và tên
(của Lãnh đạo)
Chức vụ Số máy điện thoại
Cơ quan Di động
         
1
Trung tâm Chăm sóc SKSS Văn phòng   0593824384  
  Mạc Văn Thắng Giám đốc   0913455434
2
Trung tâm YTDP Văn phòng   0593824372  
  Hồ Ngọc Gia Giám đốc   0913411899
  Nguyễn Gia Bắc Phó Giám đốc   0914039035
3
Trung tâm PCBXH Văn phòng   0593823866
Fax: 0593876594
 
  Nguyễn Văn Đồng Giám đốc   0914006032
4
Trung tâm Giám định Y khoa Văn phòng   0593824255
Fax: 059.3872 908
 
  Lê Thị Thu Hà Giám đốc 059.3824255 01285550001
5 Trung tâm Giám định Pháp Y Văn phòng   0593 755178  
  Bạch Anh Hùng Giám đốc
0915672226
6 Trung tâm Phòng chống sốt rét Văn phòng   0593824387  
  Rơ Mah Huân Phó Giám đốc 059 3872014 093 242 5668
  Lê Bá Công Phó Giám đốc 059 3759 775 0914 096 007
7 Trung tâm Kiểm nghiệm Văn phòng   059.3824 383
Fax: 059.3830 473
 
  Đỗ Anh Tuấn Giám đốc 0593.830 473 0914 005 495
  Mai Thị Kim Cúc Phó GĐ 0593 824 383 0983 547 198
8 Trung tâm TTGDSK Văn phòng   0593715149
Fax: 0593715149
 
  Nguyễn Thị Mẫy Giám đốc   0914201123
9 Trung tâm Phòng chống
HIV/AIDS
Văn phòng   0593715707  
  Bá Tường Đăng Phong Phó Giám đốc 593608822 0917211977
10 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Văn phòng    0593 874 113
0593 823 088
Fax: 0593 827 272 0593 897 151
 
  Phạm Bá Mỹ Giám đốc 0593 821506 0914 171 077
  Bạch Anh Hùng Phó Giám đốc 0593 830255 915672226
  Nguyễn Tấn Phúc Phó Giám đốc   0935 486 345
  Nguyễn Mạnh Cường Phó Giám đốc   905218788
11 Bệnh viện YDCT-PHCN Văn phòng   0593.824945
Fax: 0593.720196
 
  Nguyễn Thanh Hùng Giám đốc 0593.830208 0914.206505
  Vũ Thị Lan Hương Phó giám đốc 0596.284947 0905.781038
12 Bệnh viện Đa khoa KV An Khê Văn phòng   0593832238
Fax: 0593.832238
 
  Ngô Chung Nghĩa Giám Đốc 0593832238 0903527524
  Phạm Ngọc Hường Phó Giám Đốc 0593533838 0905117420
  Nguyễn Trần Tuấn Phó Giám Đốc 0593832238 0913423910
13 Bệnh viện Đa khoa KV AyunPa Văn phòng   059 3682 125
Fax: 059 3682 125
 
  Nguyễn Thị Quyện Giám đốc  059 3682 125 0914 464 678
  Lâm Quang Duy Phó Giám đốc  059 3682 125 0914 141 962
  Phan Đình Đông  Phó Giám đốc  059 3682 125 0169 314 06 32
14 Bệnh viện Lao & Bệnh phổi Văn phòng   0593758011
Fax: 0593758011
 
  Nguyễn Đại Giám đốc 0966641717 0914010301
  Mai Minh Hiền Phó Giám đốc 0593600408 0914033097
15 Bệnh viện Tâm thần kinh Văn phòng   0593 600012
Fax: 0593 720877
 
  Võ Đình Hiệp Giám đốc 0593 600 016 0914093518
  Nguyễn Huy Dương Phó Giám đốc 059 3500 369 0913426627
16 Bệnh viện 331 Văn phòng   0593825825
Fax: 0593866540
 
  Vũ Trọng Dũng Phó giám đốc
Phụ trách
0593825825 0983737589
17 Bệnh viện ĐHYD-HAGL Văn phòng   059.2222517
Fax: 059.3760087
 
  Măng Đung Giám đốc 059.2222517-208 01662007777
  Đỗ Đình Công Phó Giám đốc 059.2222517-520 0903754943
  Trần Hợp Phó Giám đốc 059.2222517-219 0914177512
  Nguyễn Thi Phó Giám đốc 059.2222517-222 0979444468
18 Trường THYT Văn phòng    0593756088
Fax: 0593756086
 
  Đoàn Ngọc Tâm Hiệu trưởng   0905249000
  Võ Thị Hữu Hạnh Phó Hiệu trưởng   0989636398
19 Chi cục DS-KHHGĐ Văn phòng   0593 871708
Fax: 0593 874612
 
  Đinh H'Nghĩa Chi cục Trưởng   01669007197
01686926602
  Lê Ngọc Lân Chi cục Phó   0975627279
20 Chi cục ATVSTP Văn phòng   0593 827 349
Fax: 0593 827 349
 
  Nguyễn Văn Đang Chi cục Trưởng 0593 501 477 0916 422 579
21 TTYT TP.Pleiku Văn phòng   0593 824409
Fax: 0593 887033
 
  Nguyễn Tự Tín Giám đốc   0914031737
  Đặng Phước Toàn Phó Giám đốc   0914096058
22 TTYT Huyện Chư păh Văn phòng   0593893464
Fax: 0593893464
 
  Lý Minh Thái Giám đốc   0974609509
  Đinh Nhật Giao Phó Giám đốc   0964975915
  Nguyễn Trà Phó Giám đốc   0988411879
23 TTYT Huyện Ia Grai Văn phòng   0593 504159
Fax: 0593 844844
 
  Lý Tiến Thành Giám đốc   0978454178
  Ngân Văn Thư P.Giám đốc   0985654570
24 TTYT Huyện Đức Cơ Văn phòng   059 3846125  
  Đỗ Tấn Thạnh Giám đốc   0914694544
  Nguyễn Văn Trang Phó Giám đốc   0971150866
  Trần Quang Chỉ Phó Giám đốc   0983421364
  Rơ Mah Thương Phó Giám đốc   0914577210
25 TTYT Huyện Chư Sê Văn phòng   0593851119
Fax: 0593886258
 
  Hồ Thanh Hùng Giám đốc 0593516799 0916873556
  Tạ Văn Nghĩa Phó giám đốc 0593516599 0914352269
  Nguyễn Đức Bảy Phó giám đốc 0593516199 0987290637
  Trương Minh Cẩn Phó giám đốc 0593516499 0986958685
26 TTYT Huyện Krông Pa Văn phòng   059.3853.121
Fax: 059.3853.353
 
  Đinh Viết Bửu Giám đốc   091.415.1052
  Trương Thanh Liêm P. Giám đốc   097.904.2286
  Siu Thanh P. Giám đốc 059.3607.807 098.220.7452
27 TTYT Huyện Mang Yang Văn phòng   0593.839.419
0593.839.319
Fax :0593.839.419
 
  Lý Minh Sơn Giám đốc   0165.439.0656
  Bùi Văn Sơn Phó Giám đốc   0935.753.779
  Trần Bá Thanh Phó Giám đốc   0915.224.814
  Đồng Văn Chín Phó Giám đốc   0905.532.278
28 TTYT Huyện Đăk Đoa Văn phòng   059 3831 184  
  Nguyễn Văn Chính Giám đốc 0593 831 184 0596 286 558
  Phan Ngọc Danh Phó Giám đốc 0593 831 184  '0983831421
  Vũ Chí Hùng Phó Giám đốc 0593 831 184 0168 8454 289 
29 TTYT Huyện Kông Chro Văn phòng   0593835341
Fax: 059.3835.577
 
  Phan Văn Chơi Giám đốc 0593835341 985,846,669
30 TTYT Huyện K'Bang Văn phòng   0593.834888
Fax: 0593.834888
 
  Vũ Trung Hiếu Giám đốc 0593.834720 0905219509
  Đậu Đăng Khoa Phó giám đốc 0593.834888 0905267248
  Nguyễn Hùng Phó giám đốc 0593.834888 0935029815
31 TTYT Huyện Chư Prông Văn phòng   0593 889150
Fax: 0593 889150
 
  Võ Hoài Long Giám đốc   0983843044
  Nguyễn Thị Thanh Thủy Phó giám đốc   01674967077
  Lê Văn Kỳ Phó giám đốc   0946064717
  Nguyễn Văn Hiểu Phó giám đốc   0984510144
32 TTYT Huyện Đăk Pơ Văn phòng   0593 738394
Fax: 0593 837244
 
  Nguyễn Đức Việt Giám đốc   0905297707
  Hà Ngọc Hải Phó giám đốc   0914097835
  Lê Hữu Nam Phó giám đốc   0905297900
33 TTYT Huyện Ia Pa Văn phòng   059 3655 311
Fax: 059 3655 311
 
  Huỳnh Ngọc Thiên Giám đốc 0593655 625 0903 579 309
0966 271 717
  Ksor Hương Phó giám đốc 0593655 624 0905 768 095
01635 368 597
  Nay Nuar Phó giám đốc 0593655 336 0166 469 0475
34 TTYT Huyện Phú Thiện Văn phòng   0593 882595  
  Phạm Chí Quang Giám đốc   0913452756
  Rơ com H'Juyen Phó giám đốc   0935000700
35 TTYT TX.An Khê Văn phòng   059 6506179
Fax: 059 6506179
 
  Nguyễn Quốc Bình Giám đốc   0914150137
  Nguyễn Minh Lại Phó giám đốc   0903533625
  Nguyễn Thị Xin Phó giám đốc   0905580546
36 TTYT huyện Chư Pưh Văn phòng   0593 850039  
  Trần Văn Thùy Giám đốc   0918490869
  Rmah Ban Phó Giám đốc   0972820747
  Phan Văn Hưng Phó Giám đốc   0914268376
37 TTYT TX.AyunPa Văn phòng   0593852754
Fax: 0593.652.390
 
  Lê Văn Vinh Giám đốc  0593.852.754 0979.003.075
  Nay ChiLê Phó Giám đốc 0593.852.755 01688.608.257
 

  Quản lý nhà nước về y tế

Lĩnh vực YLĩnh vực DượcLĩnh vực trang thiết bị y tếAn toàn sinh học
  • Lượt truy cập: Sở Ngoại vụ

    Đang truy cập: Sở Ngoại vụ