Thông báo số 24/TB-SYT ngày 30/01/2020 Kết luận của đồng chí Trần Duy Linh - Phó Giám đốc Sở Y tế tại Hội nghị tổng kết công tác Y tế năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác Y tế năm 2020

Ngày đăng: 06/02, 13:16

 

File đính kèm

    24.signed.pdf
  Quản lý nhà nước về y tế

Lĩnh vực YLĩnh vực DượcLĩnh vực trang thiết bị y tếAn toàn sinh học