Thông báo số: 110/TB-SYT Về việc tuyển dụng viên chức hệ cử tuyển năm 2018 của Sở Y tế tỉnh Gia Lai.

Ngày đăng: 30/05, 15:04

 

File đính kèm

    110.signed.pdf
    677.signed.pdf
  Quản lý nhà nước về y tế

Lĩnh vực YLĩnh vực DượcLĩnh vực trang thiết bị y tếAn toàn sinh học