Ngành Y tế Gia Lai với Ngày pháp luật năm 2018

Ngày đăng: 08/11, 20:01

Sau 6 năm triển khai thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 09 tháng 11) đã được cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Y tế tích cực hưởng ứng, triển khai nghiêm túc, tạo hiệu ứng tích cực, góp phần xây dựng lối sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

            Chủ đề của Ngày pháp luật năm 2018: Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh

            Ngành Y tế Gia Lai đã tích cực hưởng ứng ngày pháp luật năm 2018 với các hoạt động sau:

Thực hiện Nghị Quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới, Sở Y tế Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1781/KH-UBND ngày 15/8/2018 về thực hiện Chương trình số 61-CTr/TU ngày 07/5/2018 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 1657/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động số 60-CTr/TU ngày 02/5/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới…

Về công tác dược: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở triển khai các văn bản Quy phạm pháp luật liên quan đến hành nghề dược (gồm Thông tư số 02/TT-BYT ngày 22/01/2018 quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; Thông tư số 03/TT-BYT ngày 09/02/2018 quy định về thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc)

Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe tập trung chủ yếu tuyên truyền phòng chống dịch bệnh tại địa phương, đặc biệt tổ chức truyền thông theo các chủ đề như: Tháng hành động ATTP 15/4-15/5, ngày Thế giới phòng chống ung thư 4/02, Tuần lễ an toàn vệ sinh lao động 15-21/3, Ngày nước sạch Thế giới 22/3, Ngày Thế giới phòng, chống lao 24/3, Ngày sức khỏe Thế giới 07/4, Ngày Hiến máu nhân đạo 07/4, Ngày Hen toàn cầu 02/5, Ngày Thế giới phòng, chống sốt rét 25/4, Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường 12-15/7, Ngày Thế giới phòng, chống thuốc lá 31/5, Ngày Vi chất dinh dưỡng 01-02/6, Ngày Môi trường Thế giới 05/6, Ngày Tôn vinh người hiến máu 14/6, Ngày Asean phòng, chống sốt xuất huyết 15/6, Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6...

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm: Tổ chức 03 lớp tập huấn cho bếp ăn tập thể trường học tại thị xã Ayun Pa với 96 học viên; 04 lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác tuyên truyền, vận động và người kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện Đức Cơ với 298 người tham dự. Cấp phát 680 đĩa hình tuyên truyền đảm bảo ATTP, treo 60 băng rôn tuyên truyền ATTP tại các trục đường chính; phối hợp với Báo Gia Lai, Đài PTTH tỉnh đưa tin hoạt động đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh.

Công tác phòng chống HIV/AIDS Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức tuyên truyền trên Đài 44 lần; đăng 12 bài tuyên truyền trên Báo Gia Lai; phát 93.063 tờ rơi, 5.700 áp phích, treo 65 băng rôn trên các trục đường chính tuyên truyền về phòng chống AIDS. Nhìn chung, công tác phòng chống HIV/AIDS có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt đã được các ban ngành đoàn thể quan tâm tham gia và phối hợp thực hiện.

Công tác Dân số-KHHGĐ được triển khai có hiệu quả. Công tác vận động, tuyên truyền về chính sách dân số được chú trọng; đảm bảo hậu cần và phương tiện tránh thai. Bộ máy cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ ở cơ sở đã tích cực phối hợp với đơn vị y tế thực hiện các dịch vụ kỹ thuật KHHGĐ, thường xuyên kịp thời cập nhật các thông tin biến động về DS-KHHGĐ tại cơ sở.

 Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2015-2020: Sở Y tế phối hợp lồng ghép trong các buổi truyền thông, sinh hoạt chuyên để về y tế về nâng cao ý thức cho thanh thiếu niên tại trường Trung học Y tế Gia Lai với tổng số học viên là 250 người…

                                                                                  Hồng Nhiên – Sở Y tế

  Quản lý nhà nước về y tế

Lĩnh vực YLĩnh vực DượcLĩnh vực trang thiết bị y tếAn toàn sinh học