Chương trình sức khỏe

Ngày đăng: 06/11, 15:48

Hệ thống các văn bản về báo cáo thống kê theo quy định mới
Công văn số 97/SYT-KHTV, ngày 17/3/2010 của Sở Y tế

Vv Triển khai thực hiện công tác Báo cáo thống kê theo quy định mới.

Quyết định 3440/QĐ-BYT, ngày 17/9/2009 của Bộ Y tế


Chi tiết tại file đính kèm

 

File đính kèm

    DStheoNT.doc
    97SYTKHTV.pdf
    hethongbieumauBCTK.rar
    3440QDBYT.pdf
  Quản lý nhà nước về y tế

Lĩnh vực YLĩnh vực DượcLĩnh vực trang thiết bị y tếAn toàn sinh học