1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai được thành lập theo Quyết định số 589/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai. Trên cơ sở sáp nhập 06 Trung tâm: Trung tâm Phòng chống sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng; Trung tâm Y tế Dự phòng; Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội; Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS; Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản; Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe.

2. Về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức, đơn vị trực thuộc: Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-SYT ngày 14/02/2019 của Sở Y tế tỉnh Gia Lai về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai.

3. Lãnh đạo Trung tâm:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ thư điện tử

Lĩnh vực phụ trách

1

Hồ Ngọc Gia

Giám đốc

0913411899

hongocgia@gmail.com

Phụ trách chung

2

Nguyễn Văn Đồng

Phó GĐ

0914006032

dongdalieu@gmail.com

 

3

Bá Tường Đăng Phong

Phó GĐ

0917211977

phongdang12@gmail.com

 

4

Rơ Mah Huân

Phó GĐ

0932425668

romahhuan@gmail.com

 

4. Thông tin về giao dịch:

- Tên đơn vị: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai

- Địa chỉ 98 Phan Đình Phùng, Phường Tây Sơn, TP.Pleiku, Tỉnh Gia Lai

- Điện thoại: 02693824372

- Thông tin liên hệ:  Chức vụ:

- Số điện thoại di động: Địa chỉ thư điện tử:

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai xin báo cáo.