1. Thông tin tóm lược quá trình hình thành và phát triển của cơ quan, đơn vị.

Trung tâm y tế huyện Phú Thiện là là đơn vị sự nghiệp y tế công lậptrực thuộc Sở Y Tế tỉnh Gia Lai, đứng chân trên địa bàn huyện Phú Thiện, được thành lập từ năm 2008 tại Quyết định số 431/QĐ-UBND ngày 31/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thành lập các Trung tâm Y tế cấp huyện trên cơ sở Bệnh viện đa khoa cấp huyện, Trung tâm y tế dự phòng cấp huyện và các Trạm y tế cấp xã; quyết định số 590/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND Tỉnh Gia Laivề việc thành lập các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện vào Trung tâm Y tế cùng cấp, tổ chức lại Ban Y tế dự phòng thuộc Trung tâm Y tế cấp huyện, sáp nhập Bệnh viện đa khoa khu vực (thị xã An Khê, thị xã AyunPa) vào Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố.

2. Thông tin về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức, đơn vị trực thuộc.

Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm y tế huyện Phú Thiện được quy định tại Quyết định số 121/QĐ-SYT Ngày 14/02/2019 của Sở Y tế tỉnh Gia Lai:

- Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, tài khoản riêng được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

- Trung tâm y tế huyện Phú Thiện có Ban lãnh đạo gồm 01 Giám đốc và 01 Phó Giám đốc; có 25 đơn vị trực thuộc bao gồm: 05 phòng chức năng, 10 khoa (06 khoa lâm sàng, 02 khoa dược, cận lâm sàng, 02 khoa hệ dự phòng) và 10 trạm y tế xã, thị trấn.

- Chức năng: Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật vê y tê dự phòng, dân sô, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

- Nhiệm vụ và quyền hạn: Thực hiện theo điều 4 của Thông tư 37/2016/TT-BYT; Quy chế bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế bệnh viện và các vãn bản sửa đổi, bổ sung một sô nội dung trong quy chế bệnh viện; Thông tư số 33/2015/TT-BYT; Thông tư số 16/2018/TT-BYT; Công văn số 4480/BYT-TCDS

3. Thông tin về lãnh đạo trong cơ quan và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc (Bao gồm các thông tin họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử chính thức, nhiệm vụ đảm nhiệm).

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

01

Phạm Chí Quang

Giám đốc

0913452156

quangpc.ttytphuthien@

gialai.gov.vn

 

02

Rcom H’ Juyên

Phó Giám đốc

0935000700

hjuyenr.ttytphuthien@

gialai.gov.vn

 

4. Thông tin giao dịch chính thức (bao gồm địa chỉ, điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử chính thức để giao dịch và tiếp nhận các thông tin của đơn vị và các đơn vị trực thuộc).

- Tên cơ quan, đơn vị: Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện

- Địa chỉ: Tôn Thất Tùng, thị trấn Phú Thiện , huyện Phú Thiện , tỉnh Gia Lai.

- Điện thoại cơ quan: 0869521752

- Số Fax:

- Địa chỉ thư điện tử: ttyt.phuthien@gialai.gov.vn

- Thông tin liên hệ: Phạm Chí Quang; Chức vụ: Giám đốc

- Số điện thoại di động: 0913452156          Địa chỉ thư điện tử: