1. Quá trình hình thành và phát triển đơn vị:

  Trước 30/4/1975 huyện Krông Pa là căn cứ H2 thuộc tỉnh Đăk Lăk với mô hình bệnh viện Dân – Quân y, vừa bảo đảm công tác điều trị bệnh cho nhân dân vùng căn cứ; vừa khám chữa bệnh cho thương, bệnh binh trong kháng chiến, vừa thực hiện nhiệm vụ vệ sinh phòng bệnh. Hệ thông y tế được tổ chức: Trạm xá là cơ sở điều trị, vừa hình thành lực lượng vệ sinh viên để đảm nhận công tác vệ sinh, phòng bệnh.

Đến 23/4/1979 Trung tâm Y tế huyện Krông Pa được hình thành từ việc chia tách huyện từ Ayun Pa theo Quyết định số 178-CP ngày 23/4/1979 của Hội đồng Chính phủ, trên cơ sở chia tách từ phần đất phía Đông của huyện Ayun Pa, với diện tích 1.628,14 KmKrông Pa là một huyện nằm ở phía Tây Nam tỉnh Gia Lai. Huyện lỵ là thị trấn Phú Túc.

- Bắc giáp: Huyện Ia Pa; huyện Đồng Xuântỉnh Phú Yên.

- Nam giáp: Huyện Ea Kar, tỉnh Đăk Lăk.

- Đông giáp: Huyện Sơn Hòa, Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.

- Tây giáp: Huyện Ea H’ LeoKrông Năng, tỉnh Đăk Lăk; thị xã Ayun Pa.

Sông Ba chảy giữa huyện theo hướng Tây Bắc - Đông Nam.

Đến năm 1989 hệ thống Y tế hoạt động theo mô hình trung tâm Y tế; đảm nhận hai nhiệm vụ: Khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, hệ thống y tế cơ sở cũng được hình thành từ cấp xã.

Trung tâm y tế hoạt động theo mô hình: Khám bệnh, chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh, do ngành dọc (Sở Y tế quản lý)

Đến năm 2005: Thực hiện Quyết định số: 110/2005/QĐ-UBND, ngày 05/09/2005 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Gia Lai về việc thành lập Phòng Y tế thuộc UBND các huyện, thị, thành phố; Quyết định số: 111/2005/QĐ-UBND, ngày 05/09/2005 và Quyết định số: 113/2005/QĐ-UBND ngày 05/09/2005 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Gia Lai về việc chuyển giao trạm Y tế xã, phường, thị trấn về thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố. Theo đó, hệ thống y tế tuyến huyện được 02 cấp quản lý: Bệnh viện đa khoa huyện, các phòng khám Đa khoa khu vực và Trung tâm y tế dự phòng thuộc Sở Y tế quản lý; các trạm y tế xã do Ủy ban nhân dân huyện quản lý và Phòng Y tế được thành lập.

Đến năm 2008 thực hiện Quyết định 431/QĐ-UBND, ngày 31/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc “Thành lập Trung tâm Y tế huyện trên cơ sở Bệnh viện đa khoa cấp huyện, Trung tâm Y tế dự phòng cấp huyện và các trạm y tế cấp xã. Theo đó mô hình Trung tâm Y tế bao gồm Bệnh viện đa khoa, Ban Y tế dự phòng và các trạm y tế cấp xã, do Sở Y tế quản lý; thực hiện hai nhiệm vụ: Khám, chữa bệnh, phòng bệnh và các chương trình y tế quốc gia; phòng Y tế thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác y tế trên địa bàn.

Đến năm 2018, thực hiện Quyết định số 590/QĐ-UBND, ngày 18/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc “Thành lập các Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện vào Trung tâm y tế cùng cấp, tổ chức lại Ban Y tế dự phòng thuộc Trung tâm Y tế cấp huyện, sáp nhập Bệnh viện đa khoa khu vực (thị xã An Khê Pa, thị xã Ayun Pa) vào Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố; cùng với việc thực hiện Thông tư số 37/2016/TT-BYT, ngày 25/10/2016 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ưng. Với mô hình trên.Trung tâm y tế huyện thực hiện thêm nhiệm vụ Dân số và Kế hoạch hóa gia đình. Theo đó cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế Krông Pa gồm: 05 phòng, và 08 khoa và 14 Trạm Y tế xã, thị trấn.

  1. Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm:
    1. Về cơ cấu tổ chức:

Trung tâm Y tế huyện Krông Pahoạt độngtheo quyết định số 123/QĐ-

SYT ngày 14 tháng 02 năm 2019 của Sở Y tế Gia Lai vềviệc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Krông Pa gồm có:

2.1.1. Ban giám đốc: 03 người (gồm 01 giám đốc và 02 Phó giám đốc)

2.1.2. Các phòng chức năng: Gồm có 05 phòng

- Phòng Tổ chức - Hành chính;

- Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ;

- Phòng Tài chính - Kế toán;

- Phòng Điều dưỡng;

- Phòng Dân số.

2.1.3. Các khoa chuyên môn: Gồm có 08 khoa

- Khoa Khám bệnh - Hồi sứccấp cứu;

- Khoa Chăm sóc sức khoẻ sinh sản;

- Khoa Ngoại tổng hợp - Liên chuyên khoa

- Khoa Nội - Nhi - Nhiễm;

- Khoa Dược-Trang thiết bị-Vật tư y tế;

- Khoa Xét nghiệm -Chẩn đoán hình ảnh;

- Khoa Kiểm soát bệnh tật - HIV/AIDS;

- Khoa Y tế công cộng - Dinh dưỡng - An toàn vệ sinh thực phẩm.

2.1.4. Các trạm y tế xã, thị trấn: Gồm 14 trạm

- Trạm Y tế xã Ia Rsươm;

- Trạm Y tế xã Ia Dreh;

- Trạm Y tế xã Ia Mlah;

- Trạm Y tế xã Krông Năng;

- Trạm Y tế xã Ia Rmok;

- Trạm Y tế xã Chư Drăng;

- Trạm Y tế xã Uar;

- Trạm Y tế xã Ia Rsai;

- Trạm Y tế xã Chư Rcăm;

- Trạm Y tế xã Chư Gu;

- Trạm Y tế xã Đất Bằng;

- Trạm Y tế xã Chư Ngọc;

- Trạm Y tế xã Phú Cần;

- Trạm Y tế thị trấn Phú Túc.

 Số lượng người làm việc thực hiện theo chỉ tiêu Sở Y tế giao và các qui

định hiện hành.

    1. Về chức năng:

Cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dựphòng,dân số, khám

bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

    1. Nhiệm vụ và quyền hạn:

 Thực hiên theo thông tư số 37/2016/TT-BYT; qui chế bệnh viện quyết

định 1895/1997/QĐ-BYT và các văn bản sữa đổi; thông tư số 33/2015/TT-BYT; thông tư số 16/2018/TT-BYT; công văn số 4480/BYT-TCDS; theo phân cấp của quản lý của UBND tỉnh và các qui định hiện hành.

  1. Thông tin về lãnh đạo trong Trung tâm:

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

01

Đinh Viết Bửu

Giám đốc

0914.151.052

vietbuu1962@gmail.com

Chỉ đạo điều hành và quản lý toàn diện các hoạt động của Trung tâm Y tế, chịu trách nhiệm trước cấp thẩm quyền,  Sở Y tế, Huyện Ủy, HĐND, UBND huyện về toàn bộ hoạt động của Trung tâm Y tế

02

Trương Thanh Liêm

Phó giám đốc

0979.042.286

bsliemkrongpagl@gmail.com

Giúp Giám đốc chỉ đạo một số lĩnh vực được phân công phụ trách:

- Công tác khám bênh, chữa bệnh;

- Công tác Bảo hiểm Y tế;

- Là chủ tịch Hội đồng thuốc và điều trị; Hội đồng khoa học kỹ thuật;

- Công tác dược;

- Công tác xã hội hóa các hoạt động Y tế;

- Ký duyệt bệnh án;

- Là ủy quyền chủ tài khoản thứ 2 ;

- Phụ trách các công tác khác do Giám đốc phân công, giúp Giám đốc giải quyết công việc cơ quan khi Giám đốc đi vắng theo sự phân công.

03

Siu Thanh

Phó giám đốc

0982.207.452

 

Giúp Giám đốc chỉ đạo trực tiếp một số lĩnh vực được phân công phụ trách:

- Công tác Y tế dự phòng: Khoa Kiểm soát bệnh tật-HIV/AIDS, Khoa Y tế công cộng-Dinh dưỡng- An toàn vệ sinh thực phẩm, Công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình;

- Công tác Y tế xã (Nâng cao chất lượng hoạt động y tế xã; Xây dựng xã đạt tiêu chi quốc gia về Y tế);

- Ký duyệt bệnh án;

- Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe;

- Công tác Công đoàn, công tác nữ công;

- Là ủy quyền chủ tài khoản thứ 3; 

- Phụ trách các công tác khác do Giám đốc phân công, giúp Giám đốc giải quyết công việc cơ quan khi Giám đốc đi vắng theo sự phân công.

4. Thông tin giao dịch chính thức (bao gồm địa chỉ, điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử chính thức để giao dịch và tiếp nhận các thông tin của đơn vị và các đơn vị trực thuộc).

- Tên cơ quan, đơn vị: Trung tâm Y tế huyện Krông Pa

- Địa chỉ: 142 Thống Nhất, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai

- Điện thoại cơ quan: 02693. 853.121

- Số Fax:

- Địa chỉ thưđiện tử: ttyt.krongpa@gialai.gov.vn

- Thông tin liên hệ: Nguyễn Thị Thêu; Chức vụ: Văn Thư

- Số điện thoại di động: 0383.199.422

Địa chỉ thư điện tử:bvkrongpa@gmail.com