1. Thông tin tóm lược quá trình hình thành và phát triển của cơ quan, đơn vị.

Trung tâm Y tế thị xã An Khê được thành lập theoQuyết định số590/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND tỉnh Gia Lai về việc thành lập các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - KHHGĐ cấp huyện vào Trung tâm Y tế cùng cấp,tổ chức lại Ban y tế Dự phòng thuộcTrung tâm Y tế cấp huyện, sáp nhập bệnh viện đa khoa khu vực (thị xã An Khê, thị xã A Yun Pa) vào Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố;Căn cứQuyết định số 109/QĐ-SYT ngày 30/01/2019 của Sở Y tế tỉnh Gia Lai về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế thị xã An Khê;

Trung tâm Y tế thị xã An Khê là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, tài khoản riêng được mở tài khoảntại kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định cuả pháp luật.

2. Thông tin về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức, đơn vị trực thuộc.

+)Cơ cấu tổ chức của đơn vị bao gồm:

2.1. Các phòng chức năng: 05 phòng gồm:

- Phòng Tổ chức - Hành chính;

- Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ;

- Phòng Tài chính - Kế toán;

- Phòng Điều dưỡng;

- Phòng Dân số- KHHGĐ.  

          2. 2. Các khoa chuyên môn: gồm có 12 khoa

- Khoa Khám bệnh - Liên chuyên khoa;

- Khoa Hồi sứccấp cứu;

- Khoa Chăm sóc sức khoẻ sinh sản;

- Khoa Ngoại tổng hợp; 

- Khoa Nội;

- Khoa Nhi;

- Khoa Truyền Nhiễm;

- Khoa Y học cổ truyềnPhục hồi chức năng;

- Khoa Dược-Trang thiết bị-Vật tư y tế;

- Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh;

- Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS;

- Khoa Y tế công cộng - Dinh dưỡng - An toàn thực phẩm.

2.3. Các trạm y tế xã, phường, thị trấn: 11; bao gồm:

- Trạm Y tế Phường An Phú;

- Trạm Y tế Phường An Tân;

-Trạm Y tế Phường Tây Sơn;

- Trạm Y tế Phường An Bình;

- Trạm Y tế Phường Ngô Mây;

- Trạm Y tế Phường An Phước;

- Trạm Y tế Xã Song An;

- Trạm Y tế Xã Xuân An;

- Trạm Y tế Xã Cửu An;

- Trạm Y tế Xã Tú An;

- Trạm Y tế Xã Thành An.      

+) Trung tâm Y tế thị xã An Khê có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

Nhiệm vụ và quyền hạn: theo thông tư số 37/2016/TT-BYT; qui chế bệnh viện quyết định 1895/1997/QĐ-BYT và các văn bản sữa đổi; thông tư số 33/2015/TT-BYT; thông tư số 16/2018/TT-BYT; công văn số 4480/BYT-TCDS; theo phân cấp của quản lý của UBND tỉnh và các qui định hiện hành.

Trung tâm Y tế thị xã An Khê chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế; chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị Y tế tuyến tỉnh, trung ương; chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê theo quy định của pháp luật. Có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, dân số, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

3. Thông tin về lãnh đạo trong cơ quan và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc (Bao gồm các thông tin họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử chính thức, nhiệm vụ đảm nhiệm).

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

01

Phạm Ngọc Hường

Phó giám đốc phụ trách

0905117420

bshuongttytankhe@gmail.com

Lãnh đạo và quản lý điều hành toàn diện mọi mặt hoạt động của TTYT An khê

02

Trần Đức Phương

Phó giám đốc

0935000709

 

Giúp Giám đốc chỉ đạo một số lĩnh vực được phân công phụ trách

03

Hồ Khắc Nhẫn

Phó giám đốc

0905416457

nhanhobvak@gmail.com

Giúp Giám đốc chỉ đạo một số lĩnh vực được phân công phụ trách

4. Thông tin giao dịch chính thức (bao gồm địa chỉ, điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử chính thức để giao dịch và tiếp nhận các thông tin của đơn vị và các đơn vị trực thuộc).

 

- Tên cơ quan, đơn vị: TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ AN KHÊ

- Địa chỉ: Tổ 2, Phường An Phú, Thị Xã An Khê, Tỉnh Gia Lai

- Điện thoại cơ quan: 0269.3832238

- Số Fax: 0269.3832238

- Địa chỉ thư điện tử: ttyt.ankhe@gialai.gov.vn

- Thông tin liên hệ: Lê Thị Thu Hà; Chức vụ: Nhân viên.

-Số điện thoại di động: 0972981953; Địa chỉ thư điện tử:leha140391@gmail.com.