I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN.

Trung tâm Y tế huyện Chư Prông thành lập trên cơ sở sát nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế cùng cấp theo Quyết định số 590/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.

Trung tâm Y tế huyện Chư Prông là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Gia Lai, thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, dân số, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác; là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm một phần kinh phí chi thường xuyên.

Thực hiện Quyết định số 143/QĐ-SYT ngày 14/02/2019 của Sở Y tế tỉnh Gia Lai về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Chư Prông. Trung tâm Y tế huyện Chư Prông được tổ chức gồm có 04 phòng chức năng, 07 khoa chuyên môn và 20 trạm Y tế cấp xã.

1.Các phòng chức năng thuộc Trung tâm Y tế:  04 phòng

- Phòng Tổ chức - Hành chính;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Phòng Điều dưỡng;

- Phòng Dân số.

2.Các khoa chuyên môn thuộc Trung tâm Y tế:  07 khoa

- Khoa Khám bệnh - Hồi sức cấp cứu;

- Khoa Nội - Nhi - Nhiễm - Y học cổ truyền và phục hồi chức năng;

- Khoa Ngoại - Chăm sóc sức khỏe sinh sản - Liên chuyên khoa;

- Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế;

- Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh.

        - Khoa Kiểm soát bệnh tật - HIV/AIDS và An toàn thực phẩm;

- Khoa Y tế công cộng và Dinh dưỡng.

3.Trạm Y tế cấp xã: 20 trạm; gồm:

Trạm Y tế thị trấn Chư Prông và các xã: Thăng Hưng, Bình Giáo, Bàu Cạn, Ia Phìn, Ia Băng, Ia Bang, Ia Vê, Ia Pia, Ia Piơr, Ia Mơ, Ia Ga, Ia Me, Ia Púch, Ia O, Ia Drang, Ia Kly, Ia Tôr, Ia Boòng, Ia Lâu.

        II. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO CƠ QUAN VÀ LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

SốTT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ Email

Lĩnh vực phụ trách

1

Lê Văn Trì

Giám đốc

0965 391 717

trilv.chuprong@gialai.gov.vn

Phụ trách chung

2

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Phó Giám đốc

0374 967 077

thuyntt.chuprong@gialai.gov.vn

Phụ trách công tác khám chữa bệnh, dân số

3

Nguyễn Ngọc Thắng

Trưởng phòng

0982 459 633

thangnn.chuprong

@gialai.gov.vn

Phòng Tổ chức – Hành chính

4

Trần Thị Thậm

Phó Trưởng phòng

0961 257 779

pkhttyt.chuprong

@gialai.gov.vn

Phòng Kế hoạch – Tài chính

5

Nguyễn Xuân Tạo

Phó Trưởng phòng kiêm Kế toán trưởng

0989 681 479

taochuprong

@gmail.com

Phòng Kế hoạch – Tài chính

6

Nguyễn Thị Thu Nghĩa

Trưởng phòng

0935 808996

pddttyt.chuprong

@gialai.gov.vn

Phòng Điều dưỡng

7

Phạm Thị Nhàn

Trưởng phòng

0962 909 777

pdsttyt.chuprong

@gialai.gov.vn

Phòng Dân số

8

Nguyễn Ngọc Sơn

Phó Trưởng khoa

0964 079 777

kbttyt.chuprong

@gialai.gov.vn

Khoa Khám bệnh – Hồi sức cấp cứu

9

Rơ Lan Thiêm

Phó Trưởng khoa

0346 184 086

knttyt.chuprong

@gialai.gov.vn

Khoa Nội – Nhi – Nhiễm – YHCT và PHCN

10

Bùi Văn Quyết

Trưởng khoa

0986 256 695

knsttyt.chuprong

@gialai.gov.vn

Khoa Ngoại – Chăm sóc sức khỏe sinh sản – LCK

11

Vũ Thế Nhương

Phó Trưởng khoa

0944 202 107

kxnttyt.chuprong

@gialai.gov.vn

Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh

12

Lại Thị Mừng

Phó Trưởng khoa

0979 551 299

kdttyt.chuprong

@gialai.gov.vn

Khoa Dược – Trang thiết bị - Vật tư  y tế

13

Nguyễn Thị Thảo

Phó Trưởng khoa

0982 793 423

ksbtttyt.chuprong

@gialai.gov.vn

Khoa Kiêm soát bệnh tật – HIV/AIDS và ATTP

14

Phạm Ngọc Tâm

Phó Trưởng khoa

0988 413 950

kytccttyt.chuprong

@gialai.gov.vn

Khoa Y tế công cộng và Dinh dưỡng

15

Đặng Thị Phương

Phó Trưởng trạm

0338 512 042

ttyttcp.chuprong

@gialai.gov.vn

Trạm Y tế thị trấn Chư Prông

16

Mai Văn Thái

Phó Trưởng trạm

0976 924 897

tytxth.chuprong

@gialai.gov.vn

Trạm Y tế xã Thăng Hưng

17

Võ Thanh Hoàng

Trưởng trạm

0984 502 138

tytxbg.chuprong

@gialai.gov.vn

Trạm Y tế xã Bình Giáo

18

Rmah HRăng

Phó Trưởng trạm

0986 752 901

tytxbaucan.chuprong@gialai.gov.vn

Trạm Y tế xã Bàu Cạn

19

Đỗ Văn Sơn

Trưởng trạm

0396 776 165

tytxiaphin.chuprong

@gialai.gov.vn

Trạm Y tế xã Ia Phìn

20

Phạm Thị Thúy Liễu

Trưởng trạm

0982 061 285

tytxiadrang.chuprong

@gialai.gov.vn

Trạm Y tế xã Ia Drang

21

Mai Thị Thoa

Trưởng trạm

0375 152 661

tytxiaboong.chuprong@gialai.gov.vn

Trạm Y tế xã Ia Boòng

22

Puih Kreo

Phó Trưởng trạm

0399 445 005

tytxiao.chuprong

@gialai.gov.vn

Trạm Y tế xã Ia O

23

Vũ Văn Chư

Trưởng trạm

0984 235 713

tytxiapuch.chuprong@gialai.gov.vn

Trạm Y tế xã Ia Púch

24

Đinh Xuân Dũng

Trưởng trạm

0945 679 827

tytxiakly.chuprong

@gialai.gov.vn

Trạm Y tế xã Ia Kly

25

Kpă Thiên

Trưởng trạm

0349 626 916

tytxiabang.chuprong@gialai.gov.vn

Trạm Y tế xã Ia Băng

26

Trần Thị Tuyết

Phó Trưởng trạm

0399 740 151

tytxiato.chuprong

@gialai.gov.vn

Trạm Y tế xã Ia Tôr

27

Rah Lan Chuyn

Phó Trưởng trạm

0349 624 833

tytxiave.chuprong

@gialai.gov.vn

Trạm Y tế xã Ia Vê

28

Kpă Dắp

Phó Trưởng trạm

0359 193 363

tytxiabang.chuprong@gialai.gov.vn

Trạm Y tế xã Ia Bang

29

Nguyễn Thị Thanh Hương

Phó Trưởng trạm

0395 549 555

tytxiame.chuprong

@gialai.gov.vn

Trạm Y tế xã Ia Me

30

Siu H’Phêl

Phó Trưởng trạm

0362 256 016

tytxiapia.chuprong

@gialai.gov.vn

Trạm Y tế xã Ia Pia

31

Nguyễn Văn Phước

Phó Trưởng trạm

0985 261 968

tytxiaga.chuprong

@gialai.gov.vn

Trạm Y tế xã Ia Ga

32

Xa Trung Hiếu

Trưởng trạm

0392 181 604

tytxialau.chuprong

@gialai.gov.vn

Trạm Y tế xã Ia Lâu

33

Trương Thị Thúy

Trưởng trạm

0978 520 779

tytxiapio.chuprong

@gialai.gov.vn

Trạm Y tế xã Ia Piơr

34

Hà Phẩm Chất

Trưởng trạm

0985 714 944

tytxiamo.chuprong

@gialai.gov.vn

Trạm Y tế xã Ia Mơ

III. THÔNG TIN GIAO DỊCH CHÍNH THỨC

- Tên cơ quan, đơn vị: Trung tâm Y tế huyện Chư Prông

- Địa chỉ: Đường Tôn Thất Tùng, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai

- Điện thoại cơ quan: 0269.3889150

- Địa chỉ thư điện tử: ttyt.chuprong@gialai.gov.vn

- Thông tin liên hệ: Lê Văn Trì; Chức vụ: Giám đốc

- Số điện thoại di động: 0965 391 717.

Địa chỉ thư điện tử: trilv.chuprong@gialai.gov.vn