1. Thông tin tóm lược quá trình hình thành và phát triển của cơ quan, đơn vị.

Trung tâm Y tếhuyện Đak Pơ là đơn vị trực thuộc Sở Y tế được tách ra từ Trung tâm Y tế huyện An Khê theo Quyết định số 93/QĐ-UB của UBND tỉnh Gia Lai ngày 30 tháng 01 năm 2004 “V/v đổi tên Trung tâm Y tế huyện An Khê thành Trung tâm Y Tế thị xã An Khê và thành lập Trung tâm Y tế huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai” với tổng số nhân lực khoảng 50 người công tác (bao gồm Bệnh viện, Y tế dự phòng, y tế xã, thị trấn); Năm 2008, Trung tâm Y tế là đơn vị trực thuộc UBND huyện Đak Pơ quản lý được thành lập dựa trên Quyết định số 431/QĐ-UBND ngày 31/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thành lập các Trung tâm Y tế cấp huyện trên cơ sở Bệnh viện đa khoa cấp huyện, Trung tâm Y tế dự phòng cấp huyện và các Trạm Y tế xã, thị trấn; Năm 2012, Trung tâm được chuyển về trực thuộc Sở Y tế theo Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 01/3/2012 về việc chuyển Trung tâm Y tế thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố về Sở Y tế trực tiếp quản lý. Năm 2019,Trung tâm Y tế huyện Đak Pơ được thành lập theoQuyết định số: 590/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND tỉnh Gia Lai về việc thành lập các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - KHHGĐ cấp huyện vào Trung tâm Y tế cùng cấp,tổ chức lại Ban y tế Dự phòng thuộcTrung tâm Y tế cấp huyện, sáp nhập bệnh viện đa khoa khu vực (thị xã An Khê, thị xã A Yun Pa) vào Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố;

Trung tâm Y tế huyện Đak Pơ là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, tài khoản riêng được mở tài khoảntại kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định cuả pháp luật.

2. Thông tin về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức, đơn vị trực thuộc.

2.1.Cơ cấu tổ chức của đơn vị bao gồm:

+Các phòng chức năng thuộc Trung tâm Y tế:  05 phòng

- Phòng Tổ chức - Hành chính;

- Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ;

- Phòng Tài chính – Kế toán;

- Phòng Điều dưỡng;

- Phòng Dân số.

+ Các khoa chuyên môn thuộc Trung tâm Y tế:  09 khoa

- Khoa Khám bệnh - Hồi sức cấp cứu;

- Khoa Nội - Nhi - Nhiễm ;

- Khoa Ngoại– Liên chuyên khoa

-Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản;

- Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế;

- Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh;

- Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng;

        - Khoa Kiểm soát bệnh tật - HIV/AIDS;

- Khoa Y tế công cộng - Dinh dưỡng -An toàn thực phẩm;

+ Các trạm y tế xã, phường, thị trấn: 08; bao gồm:

- Trạm Y tế thị trấn Đak Pơ;

- trạm Y tế xã Hà Tam;

- Trạm Y tế Xã An Thành;      

- Trạm Y tế xã Yang Bắc

- Trạm Y tế Xã Cư An;

- Trạm Y tế Xã Tân An;

- Trạm Y tế Xã Phú An;

- Trạm Y tế Xã Ya Hội

2.2. Trung tâm Y tế huyện Đak Pơcó nhiệm vụ, quyền hạn sau:

Nhiệm vụ và quyền hạn: Theo thông tư số 37/2016/TT-BYT; qui chế bệnh viện Quyết định 1895/1997/QĐ-BYT và các văn bản sữa đổi; Thông tư số 33/2015/TT-BYT; Thông tư số 16/2018/TT-BYT; Công văn số 4480/BYT-TCDS; theo phân cấp của quản lý của UBND tỉnh; Quyết định số 140/QĐ-TTYT ngày 14/02/2020 của Sở Y tế Gia Lai và các qui định hiện hành;

Trung tâm Y tế huyện Đak Pơchịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế; chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị Y tế tuyến tỉnh, trung ương; chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện Đak Pơ theo quy định của pháp luật. Có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, dân số, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

3. Thông tin về lãnh đạo trong cơ quan và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc (Bao gồm các thông tin họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử chính thức, nhiệm vụ đảm nhiệm).

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

01

Hà Ngọc Hải

Phó giám đốc phụ trách

0914097835

hangochai1963@gmail.com

Lãnh đạo và quản lý điều hành toàn diện mọi mặt hoạt động của TTYT huyện Đak Pơ

02

Lê Hữu Nam

Phó giám đốc

0905297900

namgialai00@

gmail.com

Giúp Giám đốc chỉ đạo một số lĩnh vực được phân công phụ trách

03

Trương Thị Anh Hòa

Phó giám đốc

0373728372

bsthanhhoadakpo@gmail.com

 

Giúp Giám đốc chỉ đạo một số lĩnh vực được phân công phụ trách

 

4. Thông tin giao dịch chính thức (bao gồm địa chỉ, điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử chính thức để giao dịch và tiếp nhận các thông tin của đơn vị và các đơn vị trực thuộc).

 

 

- Tên cơ quan, đơn vị: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐAK PƠ

- Địa chỉ:100 Võ Nguyên Giáp, TDP 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, Tỉnh Gia Lai

- Điện thoại cơ quan: 0269.3738.686

- Địa chỉ thư điện tử: ttyt.dakpo@gialai.gov.vn

- Thông tin liên hệ: Lê Thị Phương; Chức vụ: Nhân viên văn thư.

-Số điện thoại di động:0944478407; Địa chỉ thư điện tử: ptchcdakpo@gmail.com.