PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

 

1. Chức năng

Phòng Tổ chức cán bộ thuộc Sở Y tế có chức năng tham mưu, tổng hợp, đề xuất và tổ chức thực hiện quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo phân cấp quản lý cán bộ.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

2.1. Công tác tổ chức bộ máy

- Xây dựng các quy hoạch về tổ chức bộ máy của ngành và tổ chức thực hiện theo phân cấp quản lý;

- Tham mưu xây dựng Đề án, phương án thành lập, tổ chức lại, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, đổi tên các tổ chức chuyên môn, đơn vị trực thuộc;

- Tham mưu Lãnh đạo Sở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt: 

+ Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Y tế; quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định;

+ Dự thảo Quyết định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, viên chức, người lao động cho các đơn vị trực thuộc trình lãnh đạo Sở phê duyệt.

2.2. Công tác quản lý công chức, viên chức, người lao động

- Xây dựng quy hoạch lãnh đạo, quản lý giai đoạn, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý lãnh đạo hằng năm của ngành theo phân cấp quản lý cán bộ;  

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, quản lý, lý luận hính trị, tin học...

- Đề xuất và phối hợp giải quyết thủ tục xét chọn cử công chức, viên chức, người lao động đi công tác, học tập, tham quan  trong nước và nước ngoài;

- Tham mưu tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên chức; thi nâng ngạch, xét chuyển ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp, tiếp nhận và điều động công chức, viên chức, người lao động theo quy định và phân cấp quản lý;

- Hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh công chức, viên chức ngành y tế theo quy định;

- Tham mưu việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ, cách chức đối với công chức, viên chức theo quy định, phân cấp quản lý;

- Quản lý hồ sơ công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo các đơn vị trong ngành và hướng dẫn công tác đánh giá, xếp loại,  bổ sung hồ sơ lý lịch công chức, viên chức, người lao động hàng năm.

2.3. Chế độ chính sách và lao động tiền lương

 - Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện các quy định hiện hành về định mức lao động đối với từng tuyến, từng lĩnh vực. Tham mưu cho lãnh đạo Sở trong việc phân bổ và quản lý chỉ tiêu biên chế cho các Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc sở theo quy định phân cấp quản lý;

- Tổ chức thực hiện và đề nghị bổ sung, sửa đổi các chế độ chính sách của Nhà nước đối với công chức, viên chức, người lao động về lương, phụ cấp theo phân cấp quản lý;

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở về tiến hành các thủ tục về thi đua, khen thưởng, kỷ luật;

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở về công tác bảo hộ lao động và an toàn lao động;

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở giải quyết chế độ nghỉ hưu, mất sức, tinh giản biên chế, thôi việc và các chế độ khác có liên quan đối với công chức, viên chức, người lao động theo quy định. 

2.4. Bảo vệ chính trị nội bộ:

- Phối hợp với phòng Bảo vệ chính trị nội bộ của Công an tỉnh giúp Giám đốc Sở Y tế thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong toàn ngành theo quy định.

- Phối hợp với phòng chức năng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, bệnh viện khu vực dã chiến.

- Tham mưu công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh.

- Phối hợp với Thanh tra Sở thực hiện tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có nội dung liên quan (nếu có).

- Phối hợp với các Phòng chuyên môn thuộc Sở xây dựng quy hoạch, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn, hằng năm; thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đào tạo, bồi dưỡng; các chế độ nâng lương, đánh giá xếp loại tập thể, cá nhân; thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, người lao động của các Phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế. 

- Xây dựng, tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ; công tác bình đẳng giới; công tác thanh niên của ngành.

- Kiểm tra, giám sát các đơn vị trực thuộc trong thực hiện công tác tổ chức cán bộ theo quy định.

2.5. Thông tin, báo cáo

- Thống kê báo cáo các nội dung công tác tổ chức cán bộ, công chức, viên chức và chế độ chính sách đúng thời gian quy định báo cáo về Sở Nội vụ và Bộ Y tế.

- Cập nhật, phản ánh kịp thời các thông tin đột xuất có liên quan lên các cơ quan cấp trên.

2.6. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế phân công.

3. Mối quan hệ công tác

3.1. Phòng Tổ chức cán bộ chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Sở Y tế.      

3.2. Phòng Tổ chức cán bộ chịu sự quản lý và chỉ đạo về nghiệp vụ của Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Y tế.

3.3. Phòng Tổ chức cán bộ có mối quan hệ phối hợp với các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế  và các cơ quan có liên quan trên địa bàn tỉnh.

3.4. Phòng Tổ chức cán bộ có trách nhiệm quản lý, chỉ đạo nghiệp vụ về công tác tổ chức cán bộ đối với các đơn vị trực thuộc và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Sở về nội dung chỉ đạo.