Trung tâm y tế thị xã Ayun Pa được thành lập theo quyết định số 590/QĐ – UBND ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thành lập các Trung tâm Y tế tuyến huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa Gia đình cấp huyện vào Trung tâm Y tế cùng cấp, tổ chức lại Ban Y tế Dự phòng thuộc Trung tâm Y tế cấp huyện, sáp nhập bệnh viện đa khoa khu vực (thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa) vào Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố; đến nay Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa đã sát nhập và đi vào hoạt động chính thức được 02 năm, tiếp tục đầu tư xây dựng về cơ sở hạ tầng, phát triển chuyển môn để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh và dự phòng cho nhân dân trên địa bàn phụ trách và các vùng lân cận.

  1. Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm:
  • Về cơ cấu tổ chức Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa hoạt động thực hiện theo quyết định số 144/QĐ-SYT ngày 14 tháng 02 năm 2019 của Sở Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế thị xã AyunPa: hiện tại có 01 Giám đốc và 01 Phó Giám đốc,15 khoa, 5 phòng, 8 trạm y tế xã, phường. Số lượng người làm việc thực hiện theo chỉ tiêu Sở y tế giao và các qui định hiện hành.
  • Về chức năng:cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, dân số, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.
  • Nhiệm vụ và quyền hạn: theo thông tư số 37/2016/TT-BYT; qui chế bệnh viện quyết định 1895/1997/QĐ-BYT và các văn bản sữa đổi; thông tư số 33/2015/TT-BYT; thông tư số 16/2018/TT-BYT; công văn số 4480/BYT-TCDS; theo phân cấp của quản lý của UBND tỉnh và các qui định hiện hành.

          3. Thông tin về lãnh đạo trong Trung tâm:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

01

Phan Đình Đông

Giám đốc

0393.140.632

phandinhdong632@gmail.com

 

Toàn bộ hoạt động của Trung tâm

02

Lâm Quang Duy

Phó Giám đốc

0914.141.962

qduygl@gmail.com

Giúp Giám đốc chỉ đạo một số lĩnh vực được phân công phụ trách

4. Thông tin giao dịch chính thức (bao gồm địa chỉ, điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử chính thức để giao dịch và tiếp nhận các thông tin của đơn vị và các đơn vị trực thuộc).

- Tên cơ quan, đơn vị: Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa

- Địa chỉ: 89 Nguyễn Huệ, phường Hòa Bình, Thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai

- Điện thoại cơ quan: 02693.682.125

- Số Fax: 02693.682.125

- Địa chỉ thư điện tử: ttyt.ayunpa@gialai.gov.vn

- Thông tin liên hệ: Hoàng Thị Xuân ; Chức vụ: Văn Thư

- Số điện thoại di động: 0383.423.424Địa chỉ thư điện tử:xuanhoang040388@gmail.com