1. Thông tin tóm lược quá tình hình thành và phát triển của đơn vị

          Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (sau đây gọi tắt là Chi cục) là cơ quan quản lý nhà nước thuộc Sở Y tế đồng thời là tổ chức thuộc hệ thống chuyên ngành An toàn thực phẩm từ trung ương đến địa phương. Chi cục được thành lập vào ngày 14/4/2009 theo Quyết định số 173/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thành lập Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Gia Lai và bắt đầu hoạt động chính thức vào tháng 8/2009, thực hiện chức năng giúp Giám đốc Sở Y tế tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

          Trong những ngày đầu thành lập, Chi cục gặp rất nhiều khó khăn, chưa có trụ sở làm việc, phải mượn tạm một số phòng thuộc Trung Tâm phòng, chống Sốt rét, nguồn nhân lực mỏng (02 công chức và 07 lao động hợp đồng), số lượng phòng ban ít (03 phòng: Phòng Hành Chính - Tổng Hợp, Phòng Đăng Ký và Chứng Nhận sản phẩm, Phòng Thông tin truyền thông và Quản lý ngộ độc thực phẩm), công tác chuyên môn chưa phân định rõ ràng giữa các bộ phận, số lượng Đảng viên khiêm tốn (02 đảng viên) hoạt động lồng ghép với Chi bộ Trung tâm phòng chống HIV/AIDS.

          Năm 2013, Chi cục tách ra thành 04 phòng: Phòng Hành Chính-Tổng Hợp, Phòng Thanh Tra, Phòng Thông tin truyền thông và chống ngộ độc thực phẩm, Phòng đăng ký và Chứng nhận sản phẩm. Phòng Thanh Tra được thành theo Quyết định số 275/QĐ-SYT ngày 02/5/2013 của Sở Y tế tình Gia Lai về việc thành lập Phòng Thanh tra (chuyên ngành về vệ sinh ATTP) của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. Trong năm này, Chi cục được Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nơi làm việc tại địa chỉ 09 Duy Tân theo công văn số 1571/UBND-KTTH ngày 23/5/2013.

          Hiện nay, Cơ cấu tổ chức của Chi cục gồm 2 phòng chức năng: Phòng Nghiệp vụ - Tổng Hợp và Phòng Công tác Thanh tra. Biên chế hiện được giao 13 (trong đó: 12 biên chế công chức, 01 biên chế NĐ 68/NĐ 161), hiện có mặt 13.

          Qua mỗi năm hoạt động, Chi cục không ngừng phát triển, thể hiện được sự vững vàng trong từng bước đi. Công tác đào tạo nâng cao trình độ chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ được chú trọng. Hiện tại, nguồn nhân lực của Chi cục đều có trình độ từ đại học trở lên, 03 đồng chí là chuyên viên chính, 09 đồng chí được đào tạo chứng chỉ nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành, 06 đồng chí được đào tạo chứng chỉ lấy mẫu, 03 đồng chí được đào tạo cao cấp lí luận Chính trị, 03 đồng chí được đào tạo trung cấp Chính trị - hành chính. Mặc dù vẫn còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị nhưng với sự đoàn kết thống nhất của Chi bộ, Chính quyền, đoàn thể tạo nên sức mạnh đồng bộ, Chi cục tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, cần cù lao động, quyết tâm khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh nhà.

2. Thông tin về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chức năng thuộc Chi cục

2.1 Cơ cấu tổ chức Chi cục

- Lãnh đạo Chi cục: 01 Chi cục trưởng và 01 Phó Chi cục trưởng

- Các phòng chức năng: gồm 02 phòng

+ Phòng Nghiệp vụ– Tổng hợp;

+ Phòng Công tác Thanh tra.

2.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng chức năng

a. Phòng Nghiệp vụ – Tổng hợp

- Công tác tổ chức cán bộ;

- Công tác văn thư lưu trữ;

- Công tác Tài chính kế toán;

- Tổng hợp dự trù vật tư, trang thiết bị, văn phòng phẩm cần thiết để phục vụ cho hoạt động của Chi cục;

- Quản lý tài sản của Chi cục;

- Công tác bảo vệ An ninh trật tự, an toàn cơ quan;

- Thực hiện các chế độ chính sách, công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật theo quy định;

- Làm đầu mối tổ chức các hội thảo, hội nghị của Chi cục;

- Tham mưu về thực hiện công tác ISO tại Chi cục;

- Công tác điều tra và phòng chống ngộ độc thực phẩm;

- Công tác tập huấn, thông tin truyền thông về an toàn thực phẩm;

- Thực hiện công tác giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm;

- Tham mưu cho lãnh đạo Chi cục thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện dự án thuộc Chương trình mục tiêu Y tế Dân số theo lĩnh vực chuyên môn được phân công;

- Thực hiện các chế độ báo cáo: báo cáo tuần, tháng, quý, năm, báo cáo thủ tục hành chính theo quy định; cập nhật danh sách các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc ngành Y tế quản lý trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

- Công tác h­ướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn cho các huyện theo phân công.

- Thực hiện nhiệm vụ là Thư ký của Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh, tham mưu cho lãnh đạo về hoạt động của Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh.

- Công tác h­ướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn cho các huyện theo phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Chi cục giao.

b. Phòng Công tác Thanh tra

          - Tham mưu cho Chi cục trưởng xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm và các chương trình, kế hoạch khác theo quy định của pháp luật, xây dựng các văn bản về công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ban hành của Chi cục trưởng.

          - Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch về thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

          - Phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ các lễ hội, hội nghị, sự kiện lớn của tỉnh theo sự chỉ đạo của lãnh đạo và cấp trên.

          - Đề xuất Chi cục trưởng xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và kiến nghị về lĩnh vực an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra và các quyết định xử lý vi phạm hành chính của Chi cục trưởng và của cấp trên đã ban hành theo đề nghị của Chi cục.

          - Tiếp công dân; tiếp nhận đơn và nghiên cứu, xác minh để đề xuất Chi cục trưởng xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, văn bản xử lý kiến nghị của tổ chức, cá nhân đã được Chi cục trưởng ban hành.

- Thực hiện chế độ báo cáo về công tác thanh, kiểm tra theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện dự án thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số theo lĩnh vực chuyên môn được phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Chi cục giao và theo quy định của pháp luật.

3. Thông tin về lãnh đạo cơ quan và lãnh đạo các phòng thuộc Chi cục (bảng phụ lục kèm theo)

4. Thông tin giao dịch chính thức

- Tên cơ quan: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai

- Địa chỉ: 09 Duy Tân, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

- Số Fax: 02693.827349

- Địa chỉ thư điện tử: atvstp.syt@gialai.gov.vn

- Thông tin liên hệ: Nguyễn Ngọc Thanh Trang, Chức vụ: Trưởng phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp; địa chỉ thư điện tử: trangnnt.ccatvstp@gialai.gov.vn.

- Số điện thoại di động: 0977.1098899

Trên đây là Báo cáo về việc cung cấp thông tin của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm./.