1. Thông tin tóm lược quá trình hình thành và phát triển của cơ quan, đơn vị

Chi cục DS-KHHGĐ được thành lập theo Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 31/7/2008 của UBND tỉnh Gia Lai; thực hiện Thông tư 05/2008/TT-BYT ngày 14/05/2008 của Bộ Y tế được quy định Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Gia Lai là cơ quan trực thuộc Sở Y tế, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế quản lý Nhà nước về công tác Dân số - KHHGĐ, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ về DS-KHHGĐ trên địa bàn toàn tỉnh. Mọi hoạt động của cơ quan là do ngân sách Nhà nước cấp

          Chi cục DS-KHHGĐ chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Y tế, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn nghiệp vụ của Tổng cục DS-KHHGĐ thuộc Bộ Y tế.

          2. Thông tin về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức, đơn vị trực thuộc

          2.1. Cơ cấu tổ chức

Về cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi cục DS-KHHGĐ gồm:

a) Lãnh đạo Chi cục DS-KHHGĐ: 01 Chi cục trưởng và 01 Phó Chi cục trưởng.

b) Các phòng chuyên môn thuộc Chi cục DS-KHHGĐ:

+ Phòng Tổ chức Hành chính-kế hoạch tài vụ: 05 biên chế

+ Phòng Dân số - KHHGĐ: 03 biên chế

+ Phòng Truyền thông – giáo dục: 02 biên chế

Biên chế và trình độ chuyên môn:

- Tính đến ngày 31/12/2020, Chi cục DS-KHHGĐ được giao 12 biên chế, trong đó biên chế đã sử dụng 12 biên chế.

- Trình độ nhân lực hiện có, cụ thể:

+ Bác sỹ: 02

+ Dược sĩ: 02 (Sau Đại học: 01)

+ Đại học: 08 (Kinh tế: 02; Luật: 01; Công tác xã hội: 01; Xã hội học: 01; Tâm lý học: 01; Văn thư lưu trữ: 01; Công nghệ thực phẩm: 01)

          2.2. Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn

          a. Phòng Tổ chức-Hành chính-Kế hoạch-Tài vụ

          * Chức năng: Là phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh, chịu sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Ban lãnh đạo; có chức năng tham mưu lãnh đạo Chi cục DS-KHHGĐ tham mưu Giám đốc Sở Y tế quản lý Nhà nước về lĩnh vực DS-KHHGD trên địa bàn tỉnh, tham mưu tổ chức phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội thực hiện kinh phí chương trình DS-KHHGĐ.

          * Nhiệm vụ:

          - Tham mưu SYT phối hợp cơ quan chức năng định hướng và xây dựng kế hoạch hàng năm và dài hạn, điều chỉnh kế hoạch CTMT, các chương trình dự án về DS-KHHGĐ.

          - Tham mưu SYT về tổ chức bộ máy quản lý chương trình DS-KHHGĐ.

          - Quản lý sử dụng ngân sách Hành chính sự nghiệp và chương trình mục tiêu Y tế- dân số.

          - Dự thảo văn bản, tham mưu trình dự thảo Nghị quyết về công tác DS-KHHGĐ cấp có thẩm quyền phê duyệt.

          - Cấp phát phương tiện tránh thai và trang thiết bị, sản phẩm phục vụ công tác DS-KHHGĐ.

          - Phối hợp với các phòng nghiệp vụ Chi cục thực hiện các hoạt động chuyên môn về truyền thông dân số và các dự án, chương trình nâng cao chất lượng dân số.

          b. Phòng DS-KHHGĐ: Tham mưu lãnh đạo Chi cục tham mưu SYT thực hiện các nhiệm vụ:

          - Dự thảo các văn bản chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực DS-KHHGĐ trình Sở Y tế phê duyệt và tổ chức hướng dẫn thực hiện.

          - Điều phối PTTT, kỹ thuật KHHGĐ, thống kê báo cáo số liệu về DS-KHHGĐ và báo cáo chương trình 3.1. Thu thập xử lý số liệu hệ thông tin quản lý chuyên ngành.

          - Thực hiện và hướng dẫn thực hiện các dự án, chương trình, đề án, mô hình liên quan đến quy mô dân số, cơ cấu dân số và chất lượng dân số.

          - Phối hợp thực hiện nhiệm vụ về thanh tra chuyên ngành lĩnh vực DS-KHHGĐ.

          - Phối hợp tham mưu xây dựng và thực hiện các chương trình hàng năm, kế hoạch dài hạn, mô hình, đề án về công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh.

c. Phòng Truyền thông - Giáo dục

          - Trực tiếp soạn thảo các văn bản chuyên đề có liên quan đến hướng dẫn triển khai thực hiện công tác truyền thông, tư vấn và báo cáo kết quả hoạt động.

          - Biên soạn các tài liệu hình ảnh truyền thông phục vụ cấp phát tại cơ sở và tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng.

          - Thực hiện và hướng dẫn thực hiện các chương trình, dự án, đề án, mô hình liên quan đến nâng cao chất lượng dân số.

          - Phối hợp cơ quan thông tin đại chúng xây dựng tin bài về hoạt động công tác DS-KHHGĐ tại địa phương.

          -Tổ chức thực hiện kế hoạch hối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và tổ chức chính trị xã hội về triển khai chương trình DS-KHHGĐ, tham mưu thực hiện các ngày kỷ niệm về dân số và các hoạt động liên quan trong năm.

          - Phối hợp thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành về DS-KHHGĐ.

          - Phối hợp tham mưu xây dựng và thực hiện các chương trình hàng năm, kế hoạch dài hạn, mô hình, đề án về công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh.

          3. Thông tin về lãnh đạo trong cơ quan

         

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

1

Lê Ngọc Lân

Chi cục trưởng

0975.62.7279

lanln.dskhhgd@gialai.gov.vn

DS-KHHGĐ

2

Vương Nhật

Phó Chi cục trưởng

0914.020958

nhatv.syt@gialai.gov.vn

DS-KHHGĐ

 

          4. Thông tin giao dịch chính thức

          - Tên cơ quan, đơn vị: Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai

          - Địa chỉ: 97B Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

          - Điện thoại cơ quan: 0269.3871708

          - Số Fax: 0269.3874612

          - Địa chỉ thư điện tử: dskhhgd@gialai.gov.vn

          - Thông tin liên hệ: Vương Nhật; Chức vụ: Phó Chi cục trưởng

          - Số điện thoại di động: 0914.020958