Giới thiệu về Sở y tế tỉnh Gia Lai

 

1/ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế:

1. Vị trí, chức năng

1.1. Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân, gồm: y tế dự phòng; khám, chữa bệnh; phục hồi chức năng; y dược học cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; an toàn vệ sinh thực phẩm; trang thiết bị y tế; dân số; bảo hiểm y tế (sau đây gọi chung là y tế); thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

1.2. Sở Y tế chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Y tế.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

2.1. Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh:

- Dự thảo quy hoạch phát triển ngành; quy hoạch mạng lưới các cơ sở y tế, các kế hoạch dài hạn, 5 năm và hằng năm, các chương trình, đề án phát triển y tế, cải cách hành chính và phân cấp quản lý, xã hội hoá trong lĩnh vực y tế ở địa phương.

- Dự thảo các quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

- Dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Chi cục thuộc Sở.

- Dự thảo quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở Y tế.

2.2. Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh:

- Quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Sở Y tế theo quy định của pháp luật.

- Dự thảo các quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực Y tế.

- Dự thảo quy định mối quan hệ công tác giữa Sở Y tế và Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Phòng Y tế và các đơn vị có liên quan trên địa bàn.

- Dự thảo các chương trình, giải pháp huy động, phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống dịch bệnh ở địa phương. 

2.3. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình, dự án và các vấn đề khác về y tế sau khi được phê duyệt, công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân và các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở.

2.4. Về y tế dự phòng

- Quyết định những biện pháp điều tra, giám sát, phát hiện và xử lý dịch bệnh, thực hiện báo cáo dịch theo quy định.

- Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong thực hiện các quy định về chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; HIV/AIDS; bệnh xã hội; bệnh không lây nhiễm; bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; sức khoẻ môi trường, sức khoẻ trường học, vệ sinh và sức khoẻ lao động; dinh dưỡng cộng đồng; kiểm dịch y tế biên giới; hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh;

- Làm thường trực về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS của Ban chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm của tỉnh; chỉ đạo quản lý, tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh.

2.5. Về khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng

- Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý những vi phạm trong việc thực hiện các quy định về chuyên môn kỹ thuật trong công tác khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, phẫu thuật tạo hình, giải phẫu thẩm mỹ, giám định y khoa, giám định pháp y tâm thần trên cơ sở quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế theo phân cấp và theo phân tuyến kỹ thuật.

- Cấp, đình chỉ và thu hồi chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh; giấy phép hoạt động cho các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân và công lập theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.

2.6. Về y dược cổ truyền

- Tổ chức thực hiện việc kế thừa, phát huy, kết hợp y dược học cổ truyền với y học hiện đại trong phòng bệnh, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng,

- Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm trong việc thực hiện y dược cổ truyền trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Cấp, đình chỉ và thu hồi chứng chỉ hành nghề, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y dược cổ truyền tư nhân theo phân cấp và quy định của pháp luật.

2.7. Về thuốc và mỹ phẩm

- Tổ chức hướng dẫn kiểm tra, thanh tra, giám sát và xử lý các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc trên địa bàn tỉnh.

- Cấp, đình chỉ và thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, giới thiệu thuốc, mỹ phẩm theo quy định của pháp luật.

2.8. Về an toàn vệ sinh thực phẩm

- Tổ chức chỉ đạo việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh thực phẩm; kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm về vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

- Xác nhận, công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm, cấp, đình chỉ, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các sơ sở, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm; tiếp nhận và thẩm định nội dung chuyên môn đăng ký quảng cáo các sản phẩm thực phẩm theo đúng quy định của pháp luật và phân cấp hiện hành.

2.9. Về trang thiết bị và công trình y tế

- Tổ chức hướng dẫn, giám sát, đánh giá về trang thiết bị và công trình y tế theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện việc thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm trong việc thực hiện các quy định, quy trình, quy chế chuyên môn về trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật.

2.10. Về Dân số - Kế hoạch hoá gia đình và Sức khoẻ sinh sản

- Có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện hệ thống chỉ tiêu, chỉ báo thuộc lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hoá gia đình. Chỉ đạo, hướng dẫn các quy chuẩn kỹ thuật, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ về các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình.

- Triển khai thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các chính sách, chương trình, dự án, đề án, liên quan đến lĩnh vực Dân số- Kế hoạch hóa gia đình.

- Thẩm định, quyết định cho phép thực hiện việc xác định lại giới tính,
sinh con theo phương pháp khoa học, các dịch vụ tư vấn đối với các cơ sở tư vấn về dân số kế hoạch hoá gia đình theo quy định của pháp luật.

2.11. Về Bảo hiểm y tế:

- Tổ chức triển khai thực hiện các quy định về Bảo hiểm y tế theo quy định.

- Kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế.

2.12. Về đào tạo nhân lực y tế

- Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực
y tế và đề xuất các chính sách, giải pháp hỗ trợ đào tạo và sử dụng nhân lực y tế.

- Quản lý các trường đào tạo cán bộ y tế theo sự phân công của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2.13. Giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp,
các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các Hội và tổ chức phi Chính phủ trong lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân ở địa phương theo đúng pháp luật.

2.14. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân theo quy định của pháp luật.

2.15. Chịu trách nhiệm hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý của ngành Y tế đối với Phòng Y tế huyện, thành phố.

2.16. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ cho công tác quản lý của ngành.

2.17. Thanh tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, xử lý các vi phạm liên quan đến lĩnh vực chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân; thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.

2.18. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ của các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của Sở. Quản lý tổ chức bộ máy, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2.19. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2.20. Tổng hợp, thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế.

2.21. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.

 

2/ Tổ chức bộ máy: Theo Quyết định số: 859/QĐ-UBND ngày 22/11/2016 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Gia Lai.

* Lãnh đạo Sở: 01 giám đốc và 03 Phó Giám đốc

* Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở:

- Phòng chuyên môn: 06 phòng

+ Văn phòng;

+ Thanh tra;

+ Phòng Kế hoạch - Tài chính;

+ Phòng Tổ chức – Cán bộ;

+ Phòng Nghiệp vụ Y;

+ Phòng Nghiệp vụ Dược.

- Đơn vị sự nghiệp thuộc Sở: 30 đơn vị

 

3/ Phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Sở:

3.1. Giám đốc Mai Xuân Hải.

a) Chỉ đạo, điều hành và quản lý toàn diện các hoạt động của ngành Y tế, chịu trách nhiệm trước Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về toàn bộ công tác của Ngành Y tế tỉnh Gia Lai.

b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:

            - Triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và pháp luật Nhà nước;

            - Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, pháp chế, tuyên truyền phổ biến pháp luật;      

             - Công tác tổ chức, đào tạo, quy hoạch cán bộ, các vấn đề liên quan đến bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá công chức, viên chức;

            - Công tác quy hoạch và phát triển ngành, công tác kế hoạch - tài chính, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

            - Công tác giám định pháp y, giám định y khoa và giám định pháp y tâm thần;

            - Công tác hợp tác Quốc tế, chỉ đạo các chương trình y tế quốc gia; quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và trang thiết bị y tế;

            - Trực tiếp chỉ đạo các công tác trọng tâm, đột xuất (thiên tai, dịch bệnh);

            - Công tác kết hợp quân - dân y; 

           - Là chủ tài khoản cơ quan Sở Y tế;

            - Trực tiếp báo cáo, tham mưu với ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND và Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo Bộ Y tế; giữ mối quan hệ với các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị trong và ngoài tỉnh. Là người phát ngôn công việc của ngành với báo chí.

3.2.  Phó Giám đốc:  Lý Minh Thái - Số SĐT: 0974.609.509 

              Mail:  lyminhthaibvcp@gmail.com

3.3. Phó Giám đốc Nguyễn Đình Tuấn.

Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực sau:

            - Công tác khám bệnh, chữa bệnh;

            - Quản lý hành nghề y tư nhân;

            - Công tác Bảo hiểm y tế;

            - Công tác chỉ đạo tuyến;

            - Công tác xã hội hóa các hoạt động Y tế;

- Theo dõi và phối hợp hoạt động của các Hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực Y;

            - Công tác ứng dụng công nghệ thông tin của ngành y tế.

3.4. Phó Giám đốc Đinh Hà Nam.

Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực sau:

            - Công tác Y tế dự phòng và kiểm dịch biên giới;

            - Công tác Y tế cơ sở;

            - An toàn vệ sinh thực phẩm;

            - Truyền thông Giáo dục sức khỏe;

            - Công tác Thanh tra;

            - Công tác nghiên cứu khoa học.

           - Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh.

            - Công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em.

 

4/ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn:

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 536/QĐ-SYT ngày 03/7/2013 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai)

 

5/ Các đơn vị trực thuộc: 30 đơn vị trực thuộc, bao gồm 02 Chi cục và 28 đơn vị sự nghiệp.